Список друкованої продукції викладачів кафедри галузевої психології та психології управління

Details

КАФЕДРА ГАЛУЗЕВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

 

2005

Науково-методичні публікації

1.     Зеленін В.В. Програма курсу «Основи психогігієни». / Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / за ред. А. І. Капської – том ІІ. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - с.24-43.

2.     Зеленін В.В. Програма курсу «Організація психологічної служби». / Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / за ред. А. І. Капської – том І. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. с. 280-296.

3.     Зеленін В.В. Програма курсу «Загальна психологія». / Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / за ред. А. І. Капської – том І. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. с. 72-96.

4.     Ічанська О.М.Психологія: Модуль 2. Пізнавальні психічні процеси // Практикум. Психологія: Модуль 2. Пізнавальні психічні процеси // Практикум / Укл. О.М. Ічанська. – К., НАУ, 2005. – 24 с.

5.     Мельничук О.Б., Долинська Л.В. Програма курсу „Основи психодіагностики”. Психологія (навчально-методичний комплекс).- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - С.109-140.

6.     Мельничук О.Б., Долинська Л.В. Програма курсу „Основи психологічного консультування та психологічної корекції”. Програма курсу „Основи психодіагностики”. Психологія (навчально-методичний комплекс).- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - С.141-172.

7.     Пасічняк Р.Ф. Психологія масової поведінки. Навчальна програма для магістрів. – Київ: МАУП, 2005. – 10 с. 

8.     Пасічняк Р.Ф. Сучасні напрямки зарубіжної психології. Навчальна програма. – Київ: Ун-т “Україна”, 2005. – 8 с.

9.     Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування.   Навчальний посібник. К., 2005.

10.                       Трухін І.О. Програма курсу «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування». / Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / за ред. А. І. Капської – том ІІ. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - с.43-57.

11.                       Трухін І.О. Програма курсу «Патопсихологія». / Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / за ред. А. І. Капської – том ІІ. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - с.298-328.

 

Статті в журналах і наукових збірниках

12.                       Зеленін В.В. Симультанний образ музичного твору у професійному виконавстві музиканта-інструменталіста // Художня цілісність як феномен музичної творчості і виконавства / Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського: Цілісність в динаміці виконавських прочитань [збірка наукових праць / За редакцією проф. В.Г. Москаленко] К., 2005. Випуск 48 – с. 280-287.

13.                       Ічанська О.М. Підготовка студентів-психологів до роботи в шкільних психологічних службах. Психологічний вісник: Збірник наукових праць. Ніжинський державний педагогічний університет імені М.Гоголя,  Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України. – К., Ніжин. – 2005. – Вип. 2. – С.92 – 94.

14.                       Мельничук О.Б. Навчальний діалог як умова і засіб подолання пізнавального егоцентризму/Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - №9 (33). – С.142-148.

15.                  Патинок О.П. Відповідальність як передумова творчого соціального працівника до виконання функціональних обов’язків //Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія №12. Психологія: Зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - №6(30). – С. 92-98.

16.                  Патинок О.П. Визначення феномену відповідальності та споріднених йому понять /Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /За заг. ред. проф. А.Й.Капської.– К.:НПУ імені М.П. Драгоманова , 2005. – Том ХХVІ. – С.135-145.

17.                  Патинок О.П. Відповідальність у структурі професійної моделі  соціального працівника //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2005. – №3. – С.49 -57.

 

Міжнародні, всеукраїнські та загальнозвітні конференції

18.                       Ічанська О.М.Інтегративні курси з психології як напрям підготовки майбутнього практичного психолога // Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи: Матер. VI  Всеукр. наук-практ. конф. – К.: НАУ. – 2005. – Т.1. – С.73 –74

19.                       Пасічняк Р.Ф. Почуття самоефективності як психологічний чинник соціально-психологічної адаптації осіб з обмеженими можливостями // Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами. Тези доповідей. – К.: Вид-во Університет “Україна”, 2005. – С. 318 – 320

 

2006

Науково-методичні публікації

20.                       Зеленін В.В. Конфліктологія / Соціальна  робота: Навчально-методичний  комплекс  /  За  ред. В.П.Андрущенка, О.Г.Карпенко, С.В.Толстоухової.  -  К.: ДССУ,  2006. -369-376с.

21.                       Ічанська О.М.Практикум з психології: Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Практикум з психології: Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Укл. О.М. Ічанська. – К.: НАУ, 2006. – 17с.

22.                       Ічанська О.М.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни „Практикум з загальної психології”. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни „Практикум з загальної психології” / Укл. О.М. Ічанська. – К.: НАУ, 2006. – 19 с.

23.                       Мельничук О.Б. Програма до проведення психодіагностичної практики для студентів подвійних спеціальностей з практичною психологією (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”).Комплекс програм і методичних рекомендацій з організації і проведення педагогічної практики з психології. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С. 88-97.

24.                       Патинок О.П. Психологія / Соціальна  робота: Навчально-методичний  комплекс  /  За  ред. В.П.Андрущенка, О.Г.Карпенко, С.В.Толстоухової.  -  К.: ДССУ,  2006. -270-287с.

25.                       Трухін І.О. Патопсихологія / Соціальна  робота: Навчально-методичний  комплекс  /  За  ред. В.П.Андрущенка, О.Г.Карпенко, С.В.Толстоухової.  -  К.: ДССУ,  2006. -332-342с.

 

Статті в журналах і наукових збірниках

26.                       Зеленін В.В. Смислоутворююча самоактуалізація у професійному музичному виконавстві // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А.Й. Капської, Том XXVI – К.: НПУ, 2006. – с. 170-181

27.                       Зеленін В.В. Самоактуалізація виконавця як феномен музичного смислоутворення // Теоретичні та практичні аспекти музичного смислоутворення. / Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського: Музичне виконавство у динаміці смислоутворення [збірка наукових праць / за редакцією проф. В.Г. Москаленко] К., 2006. Випуск 60 – с. 196-202.

28.                  Патинок О.П. Дослідження відповідальності в зарубіжній психології //Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. - Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. -  Випуск 284. – С.98-103.

29.                  Патинок О.П. Програма курсу «Психологія» /Соціальна робота: Навчально-методичний комплекс /За ред. В.П.Андрущенка, О.Г.Карпенко, С.В.Толстоухової. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.270 – 287.

 

Міжнародні, всеукраїнські та загальнозвітні конференції

30.                       Линник Л. М. (Вольнова Л. М.) Залучення волонтерів до роботи з сім’ями дітей, які мають відхилення від норм у поведінці / Л. М. Линник (Л. М. Вольнова), І. М. Линник // Волонтерство як ресурс соціальної роботи в громаді : зб. статей. Міжнар. наук. конф. для студ. та аспіран. [«Обличчя соціальної держави»]. – К : Християнський Дитячий Фонд, 2006. – 96 с. – С. 57-61.

31.                       Линник Л. М. (Вольнова Л. М.) Особливості організації профілактичної роботи з важковиховуваними неповнолітніми на основі диференційованого підходу / Л. М. Линник (Л. М. Вольнова) // Матеріали першої міжнар. соціально-педагогічної конф., 26-27 квітня 2006 року. – Луцьк, 2006. – С. 44-49.

32.                       Зеленін В.В. Шляхи self-розкриття: подолання висхідних полярностей. / Проблема психічного здоров’я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 3-4 листопада 2006 р.). – Львів, 2006. – С.19-20.

33.                       Зеленін В.В. Самоактуалізація виконавця-інструманталіста в процесі взаємодії з музичним твором: дидактика і аутодидактика. / Матеріали ІІ Всеукраїнської наукова конференція «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи». (Мелітополь, 2006). Мелітополь, 2006. – С.45-46.

34.                       Патинок О.П. Типологія відповідальності як психологічного феномену //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матер. ІХ Всеукраїн. Наук. практ. конф. – К., 25-26 квітня 2006 року: В 5-ти т. / Ред. кол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – Т. 3. – С.173-175.

 

2007

МОНОГРАФІЇ

35.                       Трухин И.А. Прихотливые тропы современной морали. Монография. – К.: 2007. – 464с.

Науково-методичні публікації

36.                       Мельничук О.Б. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни „Загальна психодіагностика” (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2007. – 44с.

37.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Навчальна програма дисципліни «Вікова психологія» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2007. – 14 с.

38.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» (для бакалаврів, магістрів). – К.: МАУП, 2007. – 22 с.

39.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів, спеціалістів). - К.: МАУП, 2007. – 31 с.

40.                  Патинок О.П. Соціальний педагог. Практичний психолог: Методичні рекомендації з організації і проведення психологічних практик студентів. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 60 с.

 

Статті в журналах і наукових збірниках

41.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Соціально-психологічні детермінанти професійної ідентичності // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць. - № 3 (5). – К.: Університет «Україна», 2007. – 546 с. – С.299 – 304.

42.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Рівні особистісного самовизначення в ранній юності як показник готовності суб’єкта до самостійного прийняття рішень // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць. - № 4 (6). – К.: Університет «Україна», 2007. –  316 с. - С. 168 – 177.

43.                  Патинок О.П. Особливості структурних компонентів відповідальності особистості майбутнього соціального працівника //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. –  №1.– С.30 -37.

44.  Патинок О.П. Програма активізації механізмів формування відповідальності як професійно значущої якості майбутнього соціального працівника //Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : Зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Випуск 5. (Частина ІІ). –  С.135-140.

 

МІЖНАРОДНІ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОЗВІТНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

45.    Линник Л. М. (Вольнова Л. М.) Соціально-педагогічна діагностика як умова успішної профілактики негативних проявів у поведінці неповнолітніх / Л. М. Линник // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квітня 2007 р., Ялта. – [Зб. статей]. Вип. 3. Ч 1. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – 264 с. – С. 195-201.

46.    Линник Л. М. Психолого-педагогічна сутність явища важковиховуваності / Л. М. Линник // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів [«Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє»], (Луцьк, 18-19 квітня 2007 р.). У 2-х т. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Т.1. – 196 с. – С. 143-144.

47.    Линник Л. М. Напрями роботи соціального педагога з педколективом щодо профілактики проявів важковиховуваності / Л. М. Линник // Матеріали другої міжнар. соціально-педагогічної конф., 24-25 квітня 2007 р., Луцьк. – Луцьк, 2007. – С. 190-192.

48.                       Мельничук О.Б. Психологічні особливості формування психодіагностичної компетентності у студентів медичних психологів / Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали VII міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 28 березня 2007р. / Під ред. В.І.Первака. – К.: Нора-прінт, 2007. – С.79-80.

49.                       Мельничук О.Б. Особливості професійного виховання студентів-психологів /Коломінські читання: Матеріали Першого Міжнар. наук. форуму, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського, м. Київ, МАУП, 28 березня 2007р. /Редкол.: М.Ф.Головатий (голов. ред.) та ін. – К.: МАУП, 2007. – С.162-167.

 

2008

Науково-Методичні публікації

50.                       Вольнова Л. М. Методичні рекомендації щодо психолого-педагогічної роботи з важковиховуваними неповнолітніми / Л. М. Вольнова. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – 36 с.

51.                       Мельничук О.Б. Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни „Загальна психодіагностика” (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2008. – 36с.

52.                       Мельничук О.Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу „Психодіагностика”. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, - 2008. – 35с.

53.                       Мельничук О.Б. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація психологічної служби» (для бакалаврів). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2008. – 34 с.

54.                       Мельничук О.Б. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологічна служба» (для бакалаврів). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2008. – 30с.

55.                       Мельничук О.Б., Долинська Л.В.Психодіагностика. Навчальна програма/Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» / За ред. В.Д.Бондаренка, І.І.Дробота. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.436-460. (2,6 др.арк.).

56.                       Мельничук О.Б., Долинська Л.В.Психодіагностика. Навчальна програма/Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» /За ред.. Г.І.Волинки, І.І.Дробота, Л.В.Долинської. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.453-474. (2,6 др.арк.).

57.                       Патинок О. П. Психологія: методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з курсу для студентів спеціальності «Соціальний працівник». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 64 с.

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ І НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ

58.    Вольнова Л. М. Вплив схильності до конформізму на соціалізацію підлітків / Л. М. Вольнова // Соціалізація особистості : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. А. Й. Капської]. Том ХХХ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 50-59.

59.    Вольнова Л.М. Місце студентської субкультури в соціокультурному просторі міста / Л. М. Вольнова // Соціалізація особистості : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. А. Й. Капської]. Том ХХХІ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 138-147.

60.    Вольнова Л. М. Проблеми формування психологічної культури фахівців соціальної сфери / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – Випуск 7. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 48-55. – (Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління).

61.    Вольнова Л. М. Самостійна робота з психологічних дисциплін як засіб підвищення якості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Випуск 11 : [зб. наук. праць]/ за ред. П. В. Дмитренка, В. Д. Сиротюка. -К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. -237 с. -С. 56-62. – (Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи). 

62.    Вольнова Л. М. Вплив великого міста на прояв девіації у поведінці підлітків / Л. М. Вольнова // Соціальна робота в Україні : теорії і практика : наук.-метод. журнал. – 2008. – № 2. – С. 32-39.

63.    Вольнова Л. М. Вплив міського середовища на соціалізацію студентів / Л. М. Вольнова // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. – наук.-метод. журнал. – 2008. – № 4. – С. 40-48.

64.    Вольнова Л. М. Вплив групи однолітків на виникнення девіантної поведінки у підлітковому середовищі / Л. М. Вольнова // Социально-педагогические проблемы детей и молодежи : [сб. науч. трудов]. – Вып. 4. Часть 1. – Ростов-на-Дону, 2008. – С. 66-71.

65.    Зеленін В.В. Світоглядно-концептуальні основи нейролінгвістичного програмування в сучасній психологічній практиці // Актуальні проблеми психології. Том Х. Частина 8. Збірка наукових праць / за ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2008 – с. 183-189

66.                       Мельничук О.Б., Чепорнюк Є.Г. Вплив паттернів поведінки на професійну мотивацію студентів-психологів / Наукові праці МАУП. – К.: ДП „Вид.дім „Персонал”, 2008. – Вип. 2(18). – С.263-269.

67.                  Патинок О.П. Взаємозв’язок становлення відповідальності з особливостями професійної спрямованості майбутніх соціальних працівників //   Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - №22(46). – С. 237-244.

68.                  Патинок О.П. Особливості прояву  видів  відповідальності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. –  2008. –№2. –  С.30-37

69.                  Патинок О.П. Практические аспекты становления ответственности как профессионально значимого качества будущего социального работника //Социально-педагогические проблемы детей и молодежи: Сб. науч. трудов. Часть 1. Вып. 4. – Ростов-на-Дону, 2008. – С.125 -130.

70.                  Трухин И.А. Феномен лжи. / Практична психологія та соціальна робота», 2008, №5, С.1 – 13

71.                   Трухін І.О. Емоційність як причина помилковості. / Практична психологія та соціальна робота, 2008, № 11, С. 65 – 70

72.                  Трухин И.А. Природа и виды лжи / Ренессанс, 2008, № 4, С.85 – 91

 

Міжнародні, всеукраїнські та загальнозвітні конференції

73.                       Ічанська О. М. Психологічні особливості стресостійкості студентів // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах:  Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції / За заг. ред. О.В. Петренка, О.М. Ічанської.  – К.: НАУ, 2008. – С. 39 – 40.

74.                       Мельничук О.Б., Смірнов О.М. Педагогічно-інтеграційні процеси адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі/Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали VIIІ міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 26 березня 2008р.– К.: Нора-прінт, 2008. – С.103-105.

75.                       Мельничук О.Б. Психологічні особливості комунікативної компетентності студентів-медичних психологів/Соціум і особистість: Матеріали V Міжн. науково-методичної конф., Луганськ, 2008. – С.50-52.

76.                       Мельничук О.Б. До проблеми психодіагностичної компетентності студентів-практичних психологів/Соціум і особистість: Матеріали V Міжн. науково-методичної конф., Луганськ, 2008. – С.52-53.

77.                       Мельничук О.Б. Психодіагностична компетентність студентів-практичних психологів/ Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2007рік, 5-6 лютого 2008 року / Укл. Г.І.Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. - : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.73-75.

78.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Толерантність як умова гуманізації спілкування // Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 6-7 червня. – К.: Видавничий центр «КНУКіМ», 2008. – 355 – 357.

79.                                                                        Пасічняк Р.Ф. До проблеми становлення професійної ідентичності фахівця // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Європейські орієнтири муніципального управління». – Київ: Академія муніципального управління, 2008 . – С.298 – 300. (14 березня 2008 року).

80.                                                                        Патинок О.П. Феномен відповідальності: філософський дискурс //Філософія гуманітарного знання: гуманність і духовність /Матеріали Міжнародної наукової конференції 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 252 – 254

 

2009

МОНОГРАФІЇ

81.                                                                        Трухин И.А. Личность как система идей. Научное издание.- К.: КМЦ «Поэзия», 2009 – 508с.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

82.    Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків : навч.-метод. посібник до спецкурсу соц.-пед. циклу «Профілактика девіантної поведінки підлітків» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / Л. М. Вольнова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 224 с.

83.    Соціальна педагогіка : підручник. – [4-те вид. виправ. та доп.]/ За ред. проф. А. Й. Капської. − К. : Центр учбової літератури, 2009. – 488 с. (авт. : Р.7, § 1 Важковиховуваність як передумова виникнення відхилень у поведінці підлітків – С. 334-347). [Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-2298 від 09.06.2003].

84.    Психологія особистості : хрестоматія : навч. посіб. / О.Б. Мельничук, Р.Ф. Пасічняк, Л.М. Вольнова та ін. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 532 с.

85.                       Назарук О.М., Ічанська О.М. Загальна психологія: методичні рекомендації до виконання курсової роботи. – К.: НАУ, 2009. – 44 с.

86.                       Мельничук О.Б. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія особистості» (для бакалаврів). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2009. – 34 с.

87.                       Мельничук О.Б.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Психодіагностика» (для бакалаврів). - К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2009.- 48с.

88.                       Мельничук О.Б. Психологія особистості: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 27 с.

89.                       Мельничук О.Б. Психодіагностика як наука та психодіагностична діяльність (практика) / Психологія: опор. конспекти  лекцій / О.Л.Туриніна, О.Б.Мельничук, О.І.Бондарчук, К.Л.Мілютіна, Т.В.Кузнєцова; за ред. Н.Л.Коломінського. – К.: ДП «Вид. дім» «Персонал», 2009. – 230с. –

90.                       Мельничук О.Б. Психологія особистості / Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посібник / О.Б.Мельничук, Р.Ф.Пасічняк, Л.М.Вольнова та ін.. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.

91.                       Пасічняк Р.Ф. Психологія особистості / Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посібник / О.Б.Мельничук, Р.Ф.Пасічняк, Л.М.Вольнова та ін.. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.

92.                       Пасічняк Р.Ф. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія конфлікту». – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 28 с.

93.                       Патинок О. П. Психологія: методичні рекомендації щодо організації соціально-психологічного тренінгу «Відповідальність як професійно-значуща якість соціального працівника». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 124 с.

94.                       Патинок О.П. Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб. /О.Б.Мельничук, Р.Ф.Пасічняк, Л.М.Вольнова та ін.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.   (співавт. 6 др. арк. – 144 с.)

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ І НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ

95.    Вольнова Л. М. Формування психологічної компетентності як складової психологічної культури майбутніх соціальних педагогів / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – Вип. 8. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. -С. 66-74.– (Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління).

96.    Вольнова Л.М. Психологічні особливості прояву інтернет-адикції в підлітковому середовищі / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – Випуск 25 (49). – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009.-С.88-93. – (Серія №12. Психологічні науки).

97.    Вольнова Л. М. Соціокультурна компетентність як складова підготовки студентів – майбутніх фахівців системи діяльності «людина-людина» / Л. М. Вольнова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – Випуск 28 (52). – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. -С.137-145. – (Серія №12. Психологічні науки).

98.    Вольнова Л. М. Чинники успішної психологічної адаптації першокурсників: робота з батьками / Л.М. Вольнова // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Випуск 13. – К : КиМУ, 2009. – С.58-71. – (Серія: Психологічні науки).

99.    Вольнова Л. М. Соціально-психологічна профілактика прояву маніпулятивних систем у подружньому спілкуванні / Л. М. Вольнова // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ХІ, част.6. – К., 2009. – С.82-91.

100.                  Вольнова Л. М. Формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів під час вивчення дисциплін психологічного циклу / Л. М. Вольнова // Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – Том Х, Вип. 12. – С.99-110.

101.                  Линник (Вольнова) Л. М. Профілактика важковиховуваності підлітків в Україні / П. М. Гусак, Л. М. Линник (Вольнова) // Наукові записки. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – №6. – Ч. 2. – 302 с. – С.22-27. – (Серія «Психолого-педагогічні науки»).

102.                  Вольнова Л. М. Проблеми відхилень у поведінці важковиховуваних : погляд педагогів і підлітків / Л. М. Вольнова // Социально-педагогические проблемы детей и молодежи : [сб. науч. трудов]. – Вып. 5. – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 255-261.

103.                  Зеленін В.В. Самоактуалізаційні моделі в практиці музичної режисури / Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського: Виконавське музикознавство [збірка наукових праць / за редакцією М.А. Давидова та В.С. Сумарокової] К., 2009. Випуск 82 – с. 285-294.

104.                  Зеленін В.В. Методологічні засади нейролінгвістичного програмування в контексті психологічної практики // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А.Й. Капської, Том XXХIV – К.: НПУ, 2009. – с. 127-143.

105.                  Пасічняк Р.Ф. Професійна ідентичність як суб’єктивний фактор професійної мобільності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 449 - 450. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – С. 108 – 112.

106.                  Патинок О.П. Cтановлення cамосвідомості майбутніх соціальних працівників як особистісної детермінанти їх відповідальності //Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки.: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. - №26(50). – С. 334-339.

107.                   Трухін І.О. Деякі актуальні питання  викладання майбутнім практичним психологам дисципліни «Психологія сім,ї» / Збірник «Вісник післядипломної освіти», К., 2009

 

МІЖНАРОДНІ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОЗВІТНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

108.                  Вольнова Л.М. Психологічна культура фахівців соціальної сфери як орієнтир сучасної професійної підготовки / Л.М. Вольнова // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітно-наукової конфер. викладачів університету за 2008 рік, 5-6 лютого 2009 року / Укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О. П. Ємельянова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 264 с. – С.45-46. 

109.                  Вольнова Л. М. Психологічні особливості великого міста як чинника соціалізації / Л. М. Вольнова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Соціалізація особистості і суспільні трансформації : механізми взаємовпливу та вияви»], (Чернівці, 14-15 травня 2009 р.). – Чернівці : Книга – ХХІ, 2009. – С. 43-47.

110.                  Мельничук О.Б. До проблеми прийняття рішення у психологічному консультуванні / Коломінські читання: Матеріали Другого Міжнар. наук. форуму, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського, м.Київ, МАУП, 19 лют.2008 р. / Редкол.: М.Ф.Головатий (голов.ред.), О.Л.Туриніна (відп.ред.). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009.- С.330-334.

111.                  Мельничук О.Б. Становлення професійної компетентності студентів-психологів в процесі психологічної практики / Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2008 рік, 5-6 лютого 2009 року / Укл. Г.І.Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. -К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.123-125.

 

2010

Науково-методичні публікації

112.   Зеленін В.В. Практична психологія в системі соціальної роботи. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, – 2010. – 60 с.

113.   Зеленін В.В. Організація і методика проведення соціально-психологічного тренінгу. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, – 2010. – 35 с.

114.   Мельничук О.Б. Курсові роботи з психології: Методичні рекомендації для студентів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, - 2010. – 35с.

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ І НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ

115.                  Вольнова Л. М. Батьківська сім'я як соціально-педагогічний чинник делінквентної поведінки неповнолітніх / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  : зб. наук. праць. – Вип.10. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С.207-217 – (Серія 11. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»).

116.                  Вольнова Л.М. Середовище вищого навчального закладу як чинник формування соціокультурної компетентності студентів / Л.М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – Вип.11. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С.33-39. – (Серія 11. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»).

117.                  Зеленін В.В. Коучинг як новітня концепція практичної психології // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 4. – К.: Гнозис, 2010 р. – с. 398-406

118.                  Зеленін В.В. Коучинг як сучасна самоактуалізаційна концепція практичної психології // Науковий вісник НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 10. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2010. – с. 58-69.

119.                  Мельничук О.Б. Особливості комунікативної установки студентів-практичних психологів / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. - № 32 (56). – С. 176 – 184.

120.                  Пасічняк Р.Ф. Суб’єктивні чинники професійної мобільності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Спеціальний  випуск.  –Випуск 15. – Ч1. -  Івано-Франківськ: Вид-во “Плай”, 2010 – С.183-192.

121.                  Патинок О.П., Палагнюк М.П. Особливості розвитку відповідальності в учнів на основі вивчення іноземної мови //Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент.-Вип.2: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.130-139

122.                  Патинок О.П. Cоціально-педагогічні ідеї К.Д. Ушинського //Видубицький Михайлівський монастир – погляд крізь віки. – Збірник матеріалів наукової конференції присвяченої 940-літтю Свято- Михайлівського Видубицького монастиря. – К.: Видубицький Свято-Михайлівський монастир, 2010 -  С. 313-326

123.             Патинок О.П.  Вплив професійної спрямованості на становлення відповідальності майбутнього соціального працівника. //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2010. – №3. – С.59 - 69.

124.                  Olena M. Ichanska Psychological aspects of communication in airplane crews// Proceedings the Fourth World Congress „Aviation in the XXI-st centure.- „Safety in Aviation and Spact Technolohies”.- Kyiv, Nau.- 2010.- P. 7.40- 7.41.

 

 

МІЖНАРОДНІ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОЗВІТНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

125.                  Вольнова  Л. М. Рольовий репертуар і рольова компетентність студента – майбутнього соціального педагога / Л.М. Вольнова // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (київ, 21 травня 2010 р.) – К. 6 Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 120 с. – С.95-97.

126.                  Вольнова Л. М. Особливості психокорекційної роботи з сім’ями, що виховують дитину з обмеженими можливостями // Психологічні засади соціальної роботи з інвалідами [Текст] : матеріали круглого столу, 30 вересня 2010 року, Лютіж. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.18-20.

127.                  Ічанська О.М. Підходи до аналізу професійної комунікації в цивільній авіації // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали V Міжнародної науково – практичної конференції / за заг. ред. О.В. Петренка, О.М. Ічанської.  – К.: НАУ, 2010. – С.44 – 45.

128.                  Мельничук О.Б. Самостійна робота з психології в системі професійної підготовки майбутніх практичних психологів / Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук. - прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ, нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 19-21.

129.                  Мельничук О.Б. Психологічні аспекти профорієнтації молоді з інвалідністю / Психологічні засади соціальної роботи з інвалідами [Текст]: матеріали круглого столу (Лютіж, 30 вересня 2010 року). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. –  С.12-14.

130.                  Пасічняк Р.Ф. Соціалізація альтруїзму як засіб підвищення ефективності інклюзій // Актуальні проблеми навчання та виховання  людей з особливими потребами: тези доповідей: в 2-х ч.; ч. І. –К.: Університет «Україна, 2010. – С.377 – 379. 

131.                  Пасічняк Р.Ф. Соціальні установки стосовно осіб з обмеженими функціональними можливостями як чинник ефективності їх інтеграції в суспільство [Текст]: матеріали круглого столу (Лютіж, 30 вересня 2010 року). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С. 14-15.

132.                  Патинок О.П. Соціально-психологічний тренінг як метод формування відповідальності соціального працівника у роботі з інвалідами //Психологічні засади соціальної роботи з інвалідами: матеріали круглого столу. – К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.- с.16-18

   

GTranslate  

Ukrainian Dutch English French Italian Polish Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

3188043
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
342
1153
3340
2427588
17895
19678
3188043

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-11-21 05:36:54
   

Хто зараз на сайті?  

We have 12 guests and no members online

   

Статистика  

Visitors
2
Articles
587
Web Links
78
Articles View Hits
1364867
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ