Список друкованої продукції викладачів кафедри галузевої психології та психології управління

Details
Published on Wednesday, 15 February 2012 11:39
Hits: 6787

КАФЕДРА ГАЛУЗЕВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

 

2005

Науково-методичні публікації

1.     Зеленін В.В. Програма курсу «Основи психогігієни». / Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / за ред. А. І. Капської – том ІІ. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - с.24-43.

2.     Зеленін В.В. Програма курсу «Організація психологічної служби». / Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / за ред. А. І. Капської – том І. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. с. 280-296.

3.     Зеленін В.В. Програма курсу «Загальна психологія». / Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / за ред. А. І. Капської – том І. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. с. 72-96.

4.     Ічанська О.М.Психологія: Модуль 2. Пізнавальні психічні процеси // Практикум. Психологія: Модуль 2. Пізнавальні психічні процеси // Практикум / Укл. О.М. Ічанська. – К., НАУ, 2005. – 24 с.

5.     Мельничук О.Б., Долинська Л.В. Програма курсу „Основи психодіагностики”. Психологія (навчально-методичний комплекс).- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - С.109-140.

6.     Мельничук О.Б., Долинська Л.В. Програма курсу „Основи психологічного консультування та психологічної корекції”. Програма курсу „Основи психодіагностики”. Психологія (навчально-методичний комплекс).- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - С.141-172.

7.     Пасічняк Р.Ф. Психологія масової поведінки. Навчальна програма для магістрів. – Київ: МАУП, 2005. – 10 с. 

8.     Пасічняк Р.Ф. Сучасні напрямки зарубіжної психології. Навчальна програма. – Київ: Ун-т “Україна”, 2005. – 8 с.

9.     Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування.   Навчальний посібник. К., 2005.

10.                       Трухін І.О. Програма курсу «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування». / Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / за ред. А. І. Капської – том ІІ. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - с.43-57.

11.                       Трухін І.О. Програма курсу «Патопсихологія». / Соціальна педагогіка: навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / за ред. А. І. Капської – том ІІ. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - с.298-328.

 

Статті в журналах і наукових збірниках

12.                       Зеленін В.В. Симультанний образ музичного твору у професійному виконавстві музиканта-інструменталіста // Художня цілісність як феномен музичної творчості і виконавства / Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського: Цілісність в динаміці виконавських прочитань [збірка наукових праць / За редакцією проф. В.Г. Москаленко] К., 2005. Випуск 48 – с. 280-287.

13.                       Ічанська О.М. Підготовка студентів-психологів до роботи в шкільних психологічних службах. Психологічний вісник: Збірник наукових праць. Ніжинський державний педагогічний університет імені М.Гоголя,  Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України. – К., Ніжин. – 2005. – Вип. 2. – С.92 – 94.

14.                       Мельничук О.Б. Навчальний діалог як умова і засіб подолання пізнавального егоцентризму/Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - №9 (33). – С.142-148.

15.                  Патинок О.П. Відповідальність як передумова творчого соціального працівника до виконання функціональних обов’язків //Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія №12. Психологія: Зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - №6(30). – С. 92-98.

16.                  Патинок О.П. Визначення феномену відповідальності та споріднених йому понять /Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /За заг. ред. проф. А.Й.Капської.– К.:НПУ імені М.П. Драгоманова , 2005. – Том ХХVІ. – С.135-145.

17.                  Патинок О.П. Відповідальність у структурі професійної моделі  соціального працівника //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2005. – №3. – С.49 -57.

 

Міжнародні, всеукраїнські та загальнозвітні конференції

18.                       Ічанська О.М.Інтегративні курси з психології як напрям підготовки майбутнього практичного психолога // Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи: Матер. VI  Всеукр. наук-практ. конф. – К.: НАУ. – 2005. – Т.1. – С.73 –74

19.                       Пасічняк Р.Ф. Почуття самоефективності як психологічний чинник соціально-психологічної адаптації осіб з обмеженими можливостями // Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами. Тези доповідей. – К.: Вид-во Університет “Україна”, 2005. – С. 318 – 320

 

2006

Науково-методичні публікації

20.                       Зеленін В.В. Конфліктологія / Соціальна  робота: Навчально-методичний  комплекс  /  За  ред. В.П.Андрущенка, О.Г.Карпенко, С.В.Толстоухової.  -  К.: ДССУ,  2006. -369-376с.

21.                       Ічанська О.М.Практикум з психології: Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Практикум з психології: Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Укл. О.М. Ічанська. – К.: НАУ, 2006. – 17с.

22.                       Ічанська О.М.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни „Практикум з загальної психології”. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни „Практикум з загальної психології” / Укл. О.М. Ічанська. – К.: НАУ, 2006. – 19 с.

23.                       Мельничук О.Б. Програма до проведення психодіагностичної практики для студентів подвійних спеціальностей з практичною психологією (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”).Комплекс програм і методичних рекомендацій з організації і проведення педагогічної практики з психології. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С. 88-97.

24.                       Патинок О.П. Психологія / Соціальна  робота: Навчально-методичний  комплекс  /  За  ред. В.П.Андрущенка, О.Г.Карпенко, С.В.Толстоухової.  -  К.: ДССУ,  2006. -270-287с.

25.                       Трухін І.О. Патопсихологія / Соціальна  робота: Навчально-методичний  комплекс  /  За  ред. В.П.Андрущенка, О.Г.Карпенко, С.В.Толстоухової.  -  К.: ДССУ,  2006. -332-342с.

 

Статті в журналах і наукових збірниках

26.                       Зеленін В.В. Смислоутворююча самоактуалізація у професійному музичному виконавстві // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А.Й. Капської, Том XXVI – К.: НПУ, 2006. – с. 170-181

27.                       Зеленін В.В. Самоактуалізація виконавця як феномен музичного смислоутворення // Теоретичні та практичні аспекти музичного смислоутворення. / Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського: Музичне виконавство у динаміці смислоутворення [збірка наукових праць / за редакцією проф. В.Г. Москаленко] К., 2006. Випуск 60 – с. 196-202.

28.                  Патинок О.П. Дослідження відповідальності в зарубіжній психології //Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. - Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. -  Випуск 284. – С.98-103.

29.                  Патинок О.П. Програма курсу «Психологія» /Соціальна робота: Навчально-методичний комплекс /За ред. В.П.Андрущенка, О.Г.Карпенко, С.В.Толстоухової. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.270 – 287.

 

Міжнародні, всеукраїнські та загальнозвітні конференції

30.                       Линник Л. М. (Вольнова Л. М.) Залучення волонтерів до роботи з сім’ями дітей, які мають відхилення від норм у поведінці / Л. М. Линник (Л. М. Вольнова), І. М. Линник // Волонтерство як ресурс соціальної роботи в громаді : зб. статей. Міжнар. наук. конф. для студ. та аспіран. [«Обличчя соціальної держави»]. – К : Християнський Дитячий Фонд, 2006. – 96 с. – С. 57-61.

31.                       Линник Л. М. (Вольнова Л. М.) Особливості організації профілактичної роботи з важковиховуваними неповнолітніми на основі диференційованого підходу / Л. М. Линник (Л. М. Вольнова) // Матеріали першої міжнар. соціально-педагогічної конф., 26-27 квітня 2006 року. – Луцьк, 2006. – С. 44-49.

32.                       Зеленін В.В. Шляхи self-розкриття: подолання висхідних полярностей. / Проблема психічного здоров’я у сучасній психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 3-4 листопада 2006 р.). – Львів, 2006. – С.19-20.

33.                       Зеленін В.В. Самоактуалізація виконавця-інструманталіста в процесі взаємодії з музичним твором: дидактика і аутодидактика. / Матеріали ІІ Всеукраїнської наукова конференція «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи». (Мелітополь, 2006). Мелітополь, 2006. – С.45-46.

34.                       Патинок О.П. Типологія відповідальності як психологічного феномену //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матер. ІХ Всеукраїн. Наук. практ. конф. – К., 25-26 квітня 2006 року: В 5-ти т. / Ред. кол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – Т. 3. – С.173-175.

 

2007

МОНОГРАФІЇ

35.                       Трухин И.А. Прихотливые тропы современной морали. Монография. – К.: 2007. – 464с.

Науково-методичні публікації

36.                       Мельничук О.Б. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни „Загальна психодіагностика” (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2007. – 44с.

37.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Навчальна програма дисципліни «Вікова психологія» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2007. – 14 с.

38.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» (для бакалаврів, магістрів). – К.: МАУП, 2007. – 22 с.

39.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів, спеціалістів). - К.: МАУП, 2007. – 31 с.

40.                  Патинок О.П. Соціальний педагог. Практичний психолог: Методичні рекомендації з організації і проведення психологічних практик студентів. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 60 с.

 

Статті в журналах і наукових збірниках

41.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Соціально-психологічні детермінанти професійної ідентичності // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць. - № 3 (5). – К.: Університет «Україна», 2007. – 546 с. – С.299 – 304.

42.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Рівні особистісного самовизначення в ранній юності як показник готовності суб’єкта до самостійного прийняття рішень // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць. - № 4 (6). – К.: Університет «Україна», 2007. –  316 с. - С. 168 – 177.

43.                  Патинок О.П. Особливості структурних компонентів відповідальності особистості майбутнього соціального працівника //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. –  №1.– С.30 -37.

44.  Патинок О.П. Програма активізації механізмів формування відповідальності як професійно значущої якості майбутнього соціального працівника //Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : Зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Випуск 5. (Частина ІІ). –  С.135-140.

 

МІЖНАРОДНІ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОЗВІТНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

45.    Линник Л. М. (Вольнова Л. М.) Соціально-педагогічна діагностика як умова успішної профілактики негативних проявів у поведінці неповнолітніх / Л. М. Линник // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квітня 2007 р., Ялта. – [Зб. статей]. Вип. 3. Ч 1. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – 264 с. – С. 195-201.

46.    Линник Л. М. Психолого-педагогічна сутність явища важковиховуваності / Л. М. Линник // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів [«Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє»], (Луцьк, 18-19 квітня 2007 р.). У 2-х т. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Т.1. – 196 с. – С. 143-144.

47.    Линник Л. М. Напрями роботи соціального педагога з педколективом щодо профілактики проявів важковиховуваності / Л. М. Линник // Матеріали другої міжнар. соціально-педагогічної конф., 24-25 квітня 2007 р., Луцьк. – Луцьк, 2007. – С. 190-192.

48.                       Мельничук О.Б. Психологічні особливості формування психодіагностичної компетентності у студентів медичних психологів / Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали VII міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 28 березня 2007р. / Під ред. В.І.Первака. – К.: Нора-прінт, 2007. – С.79-80.

49.                       Мельничук О.Б. Особливості професійного виховання студентів-психологів /Коломінські читання: Матеріали Першого Міжнар. наук. форуму, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського, м. Київ, МАУП, 28 березня 2007р. /Редкол.: М.Ф.Головатий (голов. ред.) та ін. – К.: МАУП, 2007. – С.162-167.

 

2008

Науково-Методичні публікації

50.                       Вольнова Л. М. Методичні рекомендації щодо психолого-педагогічної роботи з важковиховуваними неповнолітніми / Л. М. Вольнова. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – 36 с.

51.                       Мельничук О.Б. Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни „Загальна психодіагностика” (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2008. – 36с.

52.                       Мельничук О.Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу „Психодіагностика”. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, - 2008. – 35с.

53.                       Мельничук О.Б. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація психологічної служби» (для бакалаврів). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2008. – 34 с.

54.                       Мельничук О.Б. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологічна служба» (для бакалаврів). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2008. – 30с.

55.                       Мельничук О.Б., Долинська Л.В.Психодіагностика. Навчальна програма/Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» / За ред. В.Д.Бондаренка, І.І.Дробота. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.436-460. (2,6 др.арк.).

56.                       Мельничук О.Б., Долинська Л.В.Психодіагностика. Навчальна програма/Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301 «Філософія (практична психологія)» /За ред.. Г.І.Волинки, І.І.Дробота, Л.В.Долинської. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.453-474. (2,6 др.арк.).

57.                       Патинок О. П. Психологія: методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з курсу для студентів спеціальності «Соціальний працівник». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 64 с.

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ І НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ

58.    Вольнова Л. М. Вплив схильності до конформізму на соціалізацію підлітків / Л. М. Вольнова // Соціалізація особистості : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. А. Й. Капської]. Том ХХХ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 50-59.

59.    Вольнова Л.М. Місце студентської субкультури в соціокультурному просторі міста / Л. М. Вольнова // Соціалізація особистості : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. А. Й. Капської]. Том ХХХІ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 138-147.

60.    Вольнова Л. М. Проблеми формування психологічної культури фахівців соціальної сфери / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – Випуск 7. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – С. 48-55. – (Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління).

61.    Вольнова Л. М. Самостійна робота з психологічних дисциплін як засіб підвищення якості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Випуск 11 : [зб. наук. праць]/ за ред. П. В. Дмитренка, В. Д. Сиротюка. -К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. -237 с. -С. 56-62. – (Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи). 

62.    Вольнова Л. М. Вплив великого міста на прояв девіації у поведінці підлітків / Л. М. Вольнова // Соціальна робота в Україні : теорії і практика : наук.-метод. журнал. – 2008. – № 2. – С. 32-39.

63.    Вольнова Л. М. Вплив міського середовища на соціалізацію студентів / Л. М. Вольнова // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. – наук.-метод. журнал. – 2008. – № 4. – С. 40-48.

64.    Вольнова Л. М. Вплив групи однолітків на виникнення девіантної поведінки у підлітковому середовищі / Л. М. Вольнова // Социально-педагогические проблемы детей и молодежи : [сб. науч. трудов]. – Вып. 4. Часть 1. – Ростов-на-Дону, 2008. – С. 66-71.

65.    Зеленін В.В. Світоглядно-концептуальні основи нейролінгвістичного програмування в сучасній психологічній практиці // Актуальні проблеми психології. Том Х. Частина 8. Збірка наукових праць / за ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2008 – с. 183-189

66.                       Мельничук О.Б., Чепорнюк Є.Г. Вплив паттернів поведінки на професійну мотивацію студентів-психологів / Наукові праці МАУП. – К.: ДП „Вид.дім „Персонал”, 2008. – Вип. 2(18). – С.263-269.

67.                  Патинок О.П. Взаємозв’язок становлення відповідальності з особливостями професійної спрямованості майбутніх соціальних працівників //   Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - №22(46). – С. 237-244.

68.                  Патинок О.П. Особливості прояву  видів  відповідальності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. –  2008. –№2. –  С.30-37

69.                  Патинок О.П. Практические аспекты становления ответственности как профессионально значимого качества будущего социального работника //Социально-педагогические проблемы детей и молодежи: Сб. науч. трудов. Часть 1. Вып. 4. – Ростов-на-Дону, 2008. – С.125 -130.

70.                  Трухин И.А. Феномен лжи. / Практична психологія та соціальна робота», 2008, №5, С.1 – 13

71.                   Трухін І.О. Емоційність як причина помилковості. / Практична психологія та соціальна робота, 2008, № 11, С. 65 – 70

72.                  Трухин И.А. Природа и виды лжи / Ренессанс, 2008, № 4, С.85 – 91

 

Міжнародні, всеукраїнські та загальнозвітні конференції

73.                       Ічанська О. М. Психологічні особливості стресостійкості студентів // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах:  Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції / За заг. ред. О.В. Петренка, О.М. Ічанської.  – К.: НАУ, 2008. – С. 39 – 40.

74.                       Мельничук О.Б., Смірнов О.М. Педагогічно-інтеграційні процеси адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі/Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали VIIІ міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 26 березня 2008р.– К.: Нора-прінт, 2008. – С.103-105.

75.                       Мельничук О.Б. Психологічні особливості комунікативної компетентності студентів-медичних психологів/Соціум і особистість: Матеріали V Міжн. науково-методичної конф., Луганськ, 2008. – С.50-52.

76.                       Мельничук О.Б. До проблеми психодіагностичної компетентності студентів-практичних психологів/Соціум і особистість: Матеріали V Міжн. науково-методичної конф., Луганськ, 2008. – С.52-53.

77.                       Мельничук О.Б. Психодіагностична компетентність студентів-практичних психологів/ Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2007рік, 5-6 лютого 2008 року / Укл. Г.І.Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. - : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.73-75.

78.                                                                        Пасічняк Р.Ф. Толерантність як умова гуманізації спілкування // Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 6-7 червня. – К.: Видавничий центр «КНУКіМ», 2008. – 355 – 357.

79.                                                                        Пасічняк Р.Ф. До проблеми становлення професійної ідентичності фахівця // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Європейські орієнтири муніципального управління». – Київ: Академія муніципального управління, 2008 . – С.298 – 300. (14 березня 2008 року).

80.                                                                        Патинок О.П. Феномен відповідальності: філософський дискурс //Філософія гуманітарного знання: гуманність і духовність /Матеріали Міжнародної наукової конференції 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 252 – 254

 

2009

МОНОГРАФІЇ

81.                                                                        Трухин И.А. Личность как система идей. Научное издание.- К.: КМЦ «Поэзия», 2009 – 508с.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

82.    Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків : навч.-метод. посібник до спецкурсу соц.-пед. циклу «Профілактика девіантної поведінки підлітків» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / Л. М. Вольнова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 224 с.

83.    Соціальна педагогіка : підручник. – [4-те вид. виправ. та доп.]/ За ред. проф. А. Й. Капської. − К. : Центр учбової літератури, 2009. – 488 с. (авт. : Р.7, § 1 Важковиховуваність як передумова виникнення відхилень у поведінці підлітків – С. 334-347). [Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-2298 від 09.06.2003].

84.    Психологія особистості : хрестоматія : навч. посіб. / О.Б. Мельничук, Р.Ф. Пасічняк, Л.М. Вольнова та ін. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 532 с.

85.                       Назарук О.М., Ічанська О.М. Загальна психологія: методичні рекомендації до виконання курсової роботи. – К.: НАУ, 2009. – 44 с.

86.                       Мельничук О.Б. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія особистості» (для бакалаврів). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2009. – 34 с.

87.                       Мельничук О.Б.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Психодіагностика» (для бакалаврів). - К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2009.- 48с.

88.                       Мельничук О.Б. Психологія особистості: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 27 с.

89.                       Мельничук О.Б. Психодіагностика як наука та психодіагностична діяльність (практика) / Психологія: опор. конспекти  лекцій / О.Л.Туриніна, О.Б.Мельничук, О.І.Бондарчук, К.Л.Мілютіна, Т.В.Кузнєцова; за ред. Н.Л.Коломінського. – К.: ДП «Вид. дім» «Персонал», 2009. – 230с. –

90.                       Мельничук О.Б. Психологія особистості / Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посібник / О.Б.Мельничук, Р.Ф.Пасічняк, Л.М.Вольнова та ін.. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.

91.                       Пасічняк Р.Ф. Психологія особистості / Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посібник / О.Б.Мельничук, Р.Ф.Пасічняк, Л.М.Вольнова та ін.. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.

92.                       Пасічняк Р.Ф. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія конфлікту». – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 28 с.

93.                       Патинок О. П. Психологія: методичні рекомендації щодо організації соціально-психологічного тренінгу «Відповідальність як професійно-значуща якість соціального працівника». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 124 с.

94.                       Патинок О.П. Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб. /О.Б.Мельничук, Р.Ф.Пасічняк, Л.М.Вольнова та ін.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.   (співавт. 6 др. арк. – 144 с.)

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ І НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ

95.    Вольнова Л. М. Формування психологічної компетентності як складової психологічної культури майбутніх соціальних педагогів / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – Вип. 8. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. -С. 66-74.– (Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління).

96.    Вольнова Л.М. Психологічні особливості прояву інтернет-адикції в підлітковому середовищі / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – Випуск 25 (49). – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009.-С.88-93. – (Серія №12. Психологічні науки).

97.    Вольнова Л. М. Соціокультурна компетентність як складова підготовки студентів – майбутніх фахівців системи діяльності «людина-людина» / Л. М. Вольнова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. – Випуск 28 (52). – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. -С.137-145. – (Серія №12. Психологічні науки).

98.    Вольнова Л. М. Чинники успішної психологічної адаптації першокурсників: робота з батьками / Л.М. Вольнова // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Випуск 13. – К : КиМУ, 2009. – С.58-71. – (Серія: Психологічні науки).

99.    Вольнова Л. М. Соціально-психологічна профілактика прояву маніпулятивних систем у подружньому спілкуванні / Л. М. Вольнова // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ХІ, част.6. – К., 2009. – С.82-91.

100.                  Вольнова Л. М. Формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів під час вивчення дисциплін психологічного циклу / Л. М. Вольнова // Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – Том Х, Вип. 12. – С.99-110.

101.                  Линник (Вольнова) Л. М. Профілактика важковиховуваності підлітків в Україні / П. М. Гусак, Л. М. Линник (Вольнова) // Наукові записки. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – №6. – Ч. 2. – 302 с. – С.22-27. – (Серія «Психолого-педагогічні науки»).

102.                  Вольнова Л. М. Проблеми відхилень у поведінці важковиховуваних : погляд педагогів і підлітків / Л. М. Вольнова // Социально-педагогические проблемы детей и молодежи : [сб. науч. трудов]. – Вып. 5. – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 255-261.

103.                  Зеленін В.В. Самоактуалізаційні моделі в практиці музичної режисури / Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського: Виконавське музикознавство [збірка наукових праць / за редакцією М.А. Давидова та В.С. Сумарокової] К., 2009. Випуск 82 – с. 285-294.

104.                  Зеленін В.В. Методологічні засади нейролінгвістичного програмування в контексті психологічної практики // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А.Й. Капської, Том XXХIV – К.: НПУ, 2009. – с. 127-143.

105.                  Пасічняк Р.Ф. Професійна ідентичність як суб’єктивний фактор професійної мобільності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 449 - 450. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – С. 108 – 112.

106.                  Патинок О.П. Cтановлення cамосвідомості майбутніх соціальних працівників як особистісної детермінанти їх відповідальності //Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки.: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. - №26(50). – С. 334-339.

107.                   Трухін І.О. Деякі актуальні питання  викладання майбутнім практичним психологам дисципліни «Психологія сім,ї» / Збірник «Вісник післядипломної освіти», К., 2009

 

МІЖНАРОДНІ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОЗВІТНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

108.                  Вольнова Л.М. Психологічна культура фахівців соціальної сфери як орієнтир сучасної професійної підготовки / Л.М. Вольнова // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітно-наукової конфер. викладачів університету за 2008 рік, 5-6 лютого 2009 року / Укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О. П. Ємельянова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 264 с. – С.45-46. 

109.                  Вольнова Л. М. Психологічні особливості великого міста як чинника соціалізації / Л. М. Вольнова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Соціалізація особистості і суспільні трансформації : механізми взаємовпливу та вияви»], (Чернівці, 14-15 травня 2009 р.). – Чернівці : Книга – ХХІ, 2009. – С. 43-47.

110.                  Мельничук О.Б. До проблеми прийняття рішення у психологічному консультуванні / Коломінські читання: Матеріали Другого Міжнар. наук. форуму, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського, м.Київ, МАУП, 19 лют.2008 р. / Редкол.: М.Ф.Головатий (голов.ред.), О.Л.Туриніна (відп.ред.). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009.- С.330-334.

111.                  Мельничук О.Б. Становлення професійної компетентності студентів-психологів в процесі психологічної практики / Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2008 рік, 5-6 лютого 2009 року / Укл. Г.І.Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. -К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.123-125.

 

2010

Науково-методичні публікації

112.   Зеленін В.В. Практична психологія в системі соціальної роботи. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, – 2010. – 60 с.

113.   Зеленін В.В. Організація і методика проведення соціально-психологічного тренінгу. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, – 2010. – 35 с.

114.   Мельничук О.Б. Курсові роботи з психології: Методичні рекомендації для студентів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, - 2010. – 35с.

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ І НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ

115.                  Вольнова Л. М. Батьківська сім'я як соціально-педагогічний чинник делінквентної поведінки неповнолітніх / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  : зб. наук. праць. – Вип.10. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С.207-217 – (Серія 11. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»).

116.                  Вольнова Л.М. Середовище вищого навчального закладу як чинник формування соціокультурної компетентності студентів / Л.М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – Вип.11. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С.33-39. – (Серія 11. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»).

117.                  Зеленін В.В. Коучинг як новітня концепція практичної психології // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 4. – К.: Гнозис, 2010 р. – с. 398-406

118.                  Зеленін В.В. Коучинг як сучасна самоактуалізаційна концепція практичної психології // Науковий вісник НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 10. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2010. – с. 58-69.

119.                  Мельничук О.Б. Особливості комунікативної установки студентів-практичних психологів / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. - № 32 (56). – С. 176 – 184.

120.                  Пасічняк Р.Ф. Суб’єктивні чинники професійної мобільності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Спеціальний  випуск.  –Випуск 15. – Ч1. -  Івано-Франківськ: Вид-во “Плай”, 2010 – С.183-192.

121.                  Патинок О.П., Палагнюк М.П. Особливості розвитку відповідальності в учнів на основі вивчення іноземної мови //Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент.-Вип.2: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.130-139

122.                  Патинок О.П. Cоціально-педагогічні ідеї К.Д. Ушинського //Видубицький Михайлівський монастир – погляд крізь віки. – Збірник матеріалів наукової конференції присвяченої 940-літтю Свято- Михайлівського Видубицького монастиря. – К.: Видубицький Свято-Михайлівський монастир, 2010 -  С. 313-326

123.             Патинок О.П.  Вплив професійної спрямованості на становлення відповідальності майбутнього соціального працівника. //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2010. – №3. – С.59 - 69.

124.                  Olena M. Ichanska Psychological aspects of communication in airplane crews// Proceedings the Fourth World Congress „Aviation in the XXI-st centure.- „Safety in Aviation and Spact Technolohies”.- Kyiv, Nau.- 2010.- P. 7.40- 7.41.

 

 

МІЖНАРОДНІ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОЗВІТНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

125.                  Вольнова  Л. М. Рольовий репертуар і рольова компетентність студента – майбутнього соціального педагога / Л.М. Вольнова // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (київ, 21 травня 2010 р.) – К. 6 Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 120 с. – С.95-97.

126.                  Вольнова Л. М. Особливості психокорекційної роботи з сім’ями, що виховують дитину з обмеженими можливостями // Психологічні засади соціальної роботи з інвалідами [Текст] : матеріали круглого столу, 30 вересня 2010 року, Лютіж. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.18-20.

127.                  Ічанська О.М. Підходи до аналізу професійної комунікації в цивільній авіації // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали V Міжнародної науково – практичної конференції / за заг. ред. О.В. Петренка, О.М. Ічанської.  – К.: НАУ, 2010. – С.44 – 45.

128.                  Мельничук О.Б. Самостійна робота з психології в системі професійної підготовки майбутніх практичних психологів / Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук. - прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ, нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 19-21.

129.                  Мельничук О.Б. Психологічні аспекти профорієнтації молоді з інвалідністю / Психологічні засади соціальної роботи з інвалідами [Текст]: матеріали круглого столу (Лютіж, 30 вересня 2010 року). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. –  С.12-14.

130.                  Пасічняк Р.Ф. Соціалізація альтруїзму як засіб підвищення ефективності інклюзій // Актуальні проблеми навчання та виховання  людей з особливими потребами: тези доповідей: в 2-х ч.; ч. І. –К.: Університет «Україна, 2010. – С.377 – 379. 

131.                  Пасічняк Р.Ф. Соціальні установки стосовно осіб з обмеженими функціональними можливостями як чинник ефективності їх інтеграції в суспільство [Текст]: матеріали круглого столу (Лютіж, 30 вересня 2010 року). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С. 14-15.

132.                  Патинок О.П. Соціально-психологічний тренінг як метод формування відповідальності соціального працівника у роботі з інвалідами //Психологічні засади соціальної роботи з інвалідами: матеріали круглого столу. – К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010.- с.16-18