Кафедра галузевої психології та психології управління

Деталі
Батьківська категорія: Життя кафедр
Опубліковано: Вівторок, 28 квітня 2009, 13:34
Перегляди: 9751
 Кафедра галузевої психології та психології управління
   Кафедра галузевої психології та психології управління з початку створення Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова, 1 вересня 2003 року, є самостійним структурним підрозділом, яка спільно з іншими кафедрами інституту забезпечує ефективне вирішення освітніх, навчально-методичних, організаційних, виховних, науково-дослідних завдань підготовки фахівців із спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та «Соціальна допомога». Кафедру очолює доцент, кандидат психологічних наук Мельничук Оксана Богданівна
Melnuchyk kaf

  Кафедра забезпечує викладання психологічних дисциплін: психології, психодіагностики, психокорекції, патопсихології, конфліктології, тренінгу самопізнання та психологічного консультування, а також методики проведення психологічного дослідження та ін. Під керівництвом викладачів кафедри студенти отримують навички наукової роботи в галузі психології.

Безымянныйавп

   В складі кафедри нараховується 10 осіб, серед них 7 кандидатів психологічних та педагогічних наук та 2 доктори психологічних наук (Мельничук О. Б., Пасічняк Р.Ф., Вольнова Л. М., Патинок О. П., Трухін І. О., Дьоміна Г.А., Зеленін В.В, Ічанська О.М., Біла І. М., Шмаргун В. М.)
  Основний напрям наукових досліджень кафедри: “Теорія та технологія навчання і виховання в системі освіти
  Наукова проблема кафедри: “Професійно-особистісний розвиток майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах вузівської підготовки”.
   Кафедра пишається своїми викладачами, адже на їхньому рахунку велика науково-методична робота: близько 65 науково-методичних публікацій, 4 монографії, 85 статей в журналах і наукових збірниках та значна кількість участі у міжнародних, Всеукраїнських та загальнозвітних наукових конференціях
   Просвітницька, науково-дослідна та виховна робота кафедри полягає у організації наукової роботи студентів, залучення студентів до активної наукової діяльності, розвитку в них дослідницьких та аналітичних здібностей шляхом участі в наукових проектах, участі в студентських наукових конференціях, конкурсах творчих робіт, в презентації результатів власних досліджень на міжвузівських конференціях; розвиток активних форм студентської наукової творчості через залучення студентів до виконання кафедральних наукових досліджень, підготовку спільних доповідей на наукових конференціях та публікації спільних наукових робіт, проведення студентських олімпіад з психології для студентів 4-5 курсів, що мають спеціалізацію «Практична психологія» та керівництво роботою студентських наукових проблемних груп і психологічних гуртків. Актуальним напрямком роботи кафедри є виховання майбутнього фахівця в процесі вузівської підготовки. Для здійснення професійного виховання викладачі кафедри сприяють створенню освітньо-виховного середовища, яке сприяє самореалізації студента.
   При кафедрі постійно діє майстер-клас практичної психології «Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю», який очолює старший викладач кафедри галузевої психології та психології управління Зеленін В.В. - член координаційної ради Інтернаціональної асоціації тренерів НЛП (IAT NLP), лауреат міжнародних конкурсів, член Українського союзу психотерапевтів (УСП), дійсний член Європейської асоціації психотерапії, практичний психолог, політтехнолог, тренер-консультант по організаційному розвитку з досвідом коучингу, тренерської і консультативної роботи в США, Канаді, Австрії, Італії, Греції, Туреччині, Індонезії, Єгипті, Україні, Росії та країнах СНД з 1996 року. Зокрема, при кафедрі відкрито постійно діючі курси з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які займаються психопрофілактичною роботою та професійною реабілітацією наркозалежних з напряму «Організація превентивної допомоги та реабілітації наркозалежної молоді». Робота курсів запланована в рамках угоди про співробітництво між Інститутом соціальної роботи та управління і Консалтинговою компанією “Pucelik Consulting Group”, одним із напрямків роботи якої є психопрофілактика та реабілітація наркозалежності.
   Стратегічна мета кафедри – розвиток кафедри як провідної школи теорії та практики психології в соціальній сфері, здатної готувати висококваліфікованих фахівців, що володіють науковими знаннями та базовими професійними компетенціями.
   Планується також більш ширше залучати до різних напрямків роботи кафедри випускників, представників різноманітних соціально-психологічних служб, реабілітаційних центрів тощо. Реалізація стратегії інформаційної та профорієнтаційної роботи кафедри передбачає залучення засобів масової інформації, участь в днях відкритих дверей Інституту та університету.

                                                                                                          

 

Список друкованої продукції викладачів кафедри

 

Melnuchyk kafттт

Мельничук Оксана Богданівна

Завідувач кафедри галузевої психології та психології управління, кандидат психологічних наук, доцент

 Викладає дисципліни: Психологія особистості, Психодіагностика, Основи психоконсультації та психокорекції

Поле наукових інтересів: професійне виховання, професійно-особистісний розвиток фахівців соціальної сфери, психологія професійного інтелекту фахівців соціальної сфери.

 

Основні публікації:

 1. Мельничук О.Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу „Психодіагностика”. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, - 2008. – 35с.

 2. Мельничук О.Б. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація психологічної служби» (для бакалаврів). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2008. – 34 с.

 3. Мельничук О.Б. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологічна служба» (для бакалаврів). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2008. – 30с.

 4.  Мельничук О.Б. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія особистості» (для бакалаврів). – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2009. – 34 с.

 5. Мельничук О.Б.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Психодіагностика» (для бакалаврів). - К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2009.- 48с.

 6. Мельничук О.Б. Психологія особистості: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 27 с.

 7. Мельничук О.Б. Психодіагностика як наука та психодіагностична діяльність (практика) / Психологія: опор. конспекти  лекцій / О.Л.Туриніна, О.Б.Мельничук, О.І.Бондарчук, К.Л.Мілютіна, Т.В.Кузнєцова; за ред. Н.Л.Коломінського. – К.: ДП «Вид. дім» «Персонал», 2009. – 230с.

 8. Мельничук О.Б. Психологія особистості / Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посібник / О.Б.Мельничук, Р.Ф.Пасічняк, Л.М.Вольнова та ін.. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.

 9. Мельничук О.Б. Курсові роботи з психології: Методичні рекомендації для студентів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, - 2010. – 35с.

 10. Мельничук О.Б. Особливості комунікативної установки студентів-практичних психологів / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. - № 32 (56). – С. 176 – 184.

 11. Мельничук О.Б. Психологічні основи формування професійної Я-концепції майбутніх фахівців соціальної сфери / Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота, філософія: Міжнародний збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова. – Випуск 2 / За заг. ред.. В.П.Андрущенка, А.О.Ярошенко, І.П.Ковчиної. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 61-69.

 12. Мельничук О.Б. Формування професійної культури майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах вузівської підготовки / Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 143-145

                                                             

Безымянныйс

Патинок Оксана Петрівна

Заступник з навчально-методичної роботи, доцент, кандидат психологічних наук

У 2012 році обрана членом-коресподентом Академії наук вищої освіти України по відділенню психології.

Викладає дисципліни: “Загальна психологія”, “Вікова та педагогічна психологія”, “Етнопсихологія”, “Організаційна психологія”. У науковому доробку близько 40 статей, опублікованих у наукових та фахових виданнях,  5 навчально-методичних посібників.  Наукові дослідження охоплюють проблеми відповідальності, професійного становлення майбутнього фахівця соціальної сфери та ментальності особистості.

Патинок О.П. є членом редакційної колегії міжнародного збірника наукових праць «Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота» та науково-методичного журналу «Соціальна робота в Україні: теорія та практика».

Патинок  О.П. працює заступником директора з навчально-методичної роботи Інституту соціальної роботи та управління, організовує, скеровує та контролює навчальну та методичну діяльність інституту. Веде активну соціально-виховну роботу щодо духовного зростання студентів: організувала зі студентами та викладачами інституту відродження джерела на території Видубицького монастиря, організовує зі студентами роботу по догляду за могилою К.Д. Ушинського, проводить успішну профорієнтаційну діяльність в інституті.

 Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2006), Орденом Кирила та Мефодія (2010), Орденом Св. Великомучениці Варвари (2012).

   

  м
Зеленін Всеволод Володимирович

  кандидат психологічних наук, доцент кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П. Драгоманова

  Викладає дисципліни: “Практична психологія в системі соціальної роботи”, “Технології консультування і посередництва”, “Організація і методика проведення соціально-психологічного тренінгу”, “Тренінг самопізнання”.

      Основні публікації:

1. Зеленін В.В. Самоактуалізаційна модель функціонування пам’яті у практиці музично-виконавської діяльності / В.В. Зеленін // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. Наук. Праць. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010. – № 32 (56). – С. 39-48.

2. Зеленін В.В. Питання розвитку професійної самоактуалізації музикантів-виконавців у музикознавчій та психолого-педагогічній літературі / В.В. Зеленін // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. Наук. Праць / за ред. С.Д. Максименка, М.О. Євдокимової – Т. 2. – Вип. 7. – Миколаїв, МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – С. 148-157 – (серія «психологічні науки»).

3. Зеленін В.В. Акмеологічні засади самоактуалізації музикантів-виконавців у контексті професійної підготовки і самопідготовки / В.В. Зеленін // Актуальні проблемипсихології : зб. Наук. Прац Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К. : Вид-во «Фенікс», 2011. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 13. – С. 161-170.

4. Зеленін В.В. професійна самоактуалізація музиканта як аспект індивідуального виконавського стилю / В.В. Зеленін // Актуальні проблеми психології : зб. Наук. Праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка. Психологія навчання. Гендерна психологія. Медична психологія. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2011. – том Х. – Вип. 18. – С. 150-164.

 

                             явсяс

ВОЛЬНОВА ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Історія психології», «Соціальна психологія», спецкурс соціально-педагогічного циклу «Профілактика девіантної поведінки».

Наукові інтереси: робота з підлітками щодо профілактики важковиховуваності та девіантної поведінки; велике місто як середовище і чинник соціалізації; формування соціокультурної компетентності студентів; професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери.

 

Список основних публікацій:

1.   Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків : навч.-метод. посібник до спецкурсу соц.-пед. циклу «Профілактика девіантної поведінки підлітків» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / Л. М. Вольнова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 224 с.

2. Вольнова Л. М. Соціальна психологія: формування компетентності майбутнього фахівця : навч. посібник для студ.в спец. «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» / Л.М. Вольнова. – К., 2011. – 283 с. [Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-11789 від 22.12.10].

3.  Соціальна педагогіка. 5-те вид. виправ. та доп. Підручник. / за ред. А. Й. Капської. − К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с. (авт. : Р.7, § 1 Важковиховуваність як передумова виникнення відхилень у поведінці підлітків – С. 334-347). [Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-2298 від 09.06.2003].

4. Вольнова Л. М. Історія психології : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / Л.М. Вольнова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 45 с.

5. Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю : навч. посібник / наук. ред. та керівник проблем. групи – Л. М. Вольнова. – К. , 2012. – 275 с.

6.   Вольнова Л. М., Пасічняк Р. Ф. Соціальна психологія. Практикум : навч. посібник. – К. , 2013. – 153 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях України

7.        Вольнова Л. М. Батьківська сім'я як соціально-педагогічний чинник делінквентної поведінки неповнолітніх / Л. М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  : зб. наук. праць. – Вип.10. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С.207-217 – (Серія 11. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка») (0,58 д.а.).

8.        Вольнова Л.М. Середовище вищого навчального закладу як чинник формування соціокультурної компетентності студентів / Л.М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – Вип.11. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С.33-39. – (Серія 11. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»).

9.        Вольнова Л. М. Соціальна складова професійної компетентності студентів – майбутніх фахівців системи діяльності «людина-людина» / Л. М. Вольнова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Зб. наук. праць. – 2010. – № 7 (9). – С. 376-383.

10.    Вольнова Л.М. Велике місто як середовище і чинник формування соціокультурної компетентності особистості / Л.М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – Вип.12. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С.60-66. – (Серія 11. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»).

11.    Вольнова Л.М. Особливості середовища великого міста як чинника соціалізації / десоціалізації сучасної молоді / Л.М. Вольнова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2011. – №3-4. – С.23-31.

12.    Вольнова Л.М. Диференціація важковиховуваних підлітків як умова успішної психолого-педагогічної роботи з ними / Л.М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – 2012. – Випуск 15. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 97-104. – (Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка).

 Безымянныйчсм

        ТРУХІН ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

кандидат психологічних наук, доцент кафедри  галузевої психології та психології управління

 

    Викладає  дисципліни: “Патопсихологія”,  “Психолого – педагогічні засади міжособистісного спілкування”. 

           Наукові інтереси – психологія формування моральних  переконань.

 

Основні  публікації:

1.      Будущему семьянину.- К.,1988, 10 ум арк.  Навч. посібник.

2.      Основи шкільного виховання. У співавторстві з О.Т.Шпаком.- К.,2004., 23 ум арк..  Навч посібник.

3.      Соціальна психологія спілкування.- К.,2005, 21 ум арк..  Навч.посібник.

4.      Прихотливые тропы современной морали.- К.,2007, 29 ум арк. Монография.

5.      Личность как система идей.- К.,2009. 31 ум. арк. Монография. 

 

 

чіамівамвам

Дьоміна Ганна Анатоліївна 

 кандидат психологічних наук, доцент кафедри галузевої психології та психології управління НПУ імені М.П. Драгоманова.

Викладає дисципліни:“Вікова і педагогічна психологія”,“Організація психологічної служби”, “Організація діяльності психологічної служби”, “Соціальна психіатрія і наркологія”.

  

Основні публікації:

1. Дьоміна Г.А. Мотиваційно-ціннісний компонент особистісної зрілості старшокласників стосовно подружнього життя / Г.А. Дьоміна // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003.Випуск 21. – С. 196 – 204.

2. Дьоміна Г.А. Особливості відповідальності старшокласників як одного із структурних елементів особистісної зрілості / Г.А.Дьоміна // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск 4 (28). – С. 33 – 38. Матеріали звітньо-наукової конференції молодих вчених.

3. Дьоміна Г.А. Особливості емпатії у ранньому юнацькому віці як одного із структурних елементів особистісної зрілості / Г.А. Дьоміна // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. - № 5. - С. 58-62.

4. Дьоміна Г.А. Особливості поведінкового компонента в структурі особистісної зрілості старшокласників стосовно подружнього життя / Г.А. Дьоміна // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Випуск 30,. – С. 70-78.

6. Дьоміна Г.А. Комунікабельність як одна з найголовніших якостей сім’янина / Г.А. Дьоміна // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / Редкол.: С.Д.Максименка (голов. ред.) та ін. – К.: Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України, 2005. – Т.VІІ. – Випуск 4. - С. 102-110.

7. Дьоміна Г.А. Місце когнітивного компонента в структурі особистісної зрілості старшокласників Криму стосовно подружнього життя / Г.А. Дьоміна // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – Випуск 12 (36). – С. 156-162.

8. Дьоміна Г.А. Становлення особистісної зрілості старшокласників щодо майбутнього подружнього життя / Г.А. Дьоміна // Вісник Харківського національного педагогічного університету. Серія: Психологія. - Х.: ХНПУ, 2007. – Випуск 21 – С. 54-66.

9. Дьоміна Г.А. Психолого-педагогічний розвиток особистості майбутнього сім’янина: Методичні рекомендації для роботи практичних психологів / Г.А. Дьоміна. – К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011. – 70с.

10. Дьоміна Г.А. Вікова і педагогічна психологія: Методичні рекомендації для практичних занять, індивідуально-самостійної роботи, модульного контролю знань студентів / Г.А. Дьоміна. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 52 с.

 

чаи

Пасічняк Руслана Федорівна

доцент кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету ім..М.П.Драгоманова

Автор близько 30 наукових та науково-методичних праць з проблем соціалізації особистості, професійного та особистісного самовизначення, соціальних установок стосовно осіб з обмеженими функціональними можливостями. 

Основні публікації: 

1. Професійна ідентичність як суб’єктивний фактор професійної мобільності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 449 - 450. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – С. 108 - 112.

2. Соціалізація альтруїзму як засіб підвищення ефективності інклюзій // Актуальні проблеми навчання та виховання  людей з особливими потребами: тези доповідей: в 2-х ч.; ч. І. –К.: Університет «Україна, 2010. – С.377 – 379. 

3. Суб’єктивні чинники професійної мобільності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Спеціальний  випуск.  –Випуск 15. – Ч1. -  Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010 – С.183-192.

4. Соціальні установки стосовно осіб з обмеженими функціональними можливостями як чинник ефективності їх інтеграції в суспільство [Текст]: матеріали круглого столу (Лютіж, 30 вересня 2010 року). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С. 14-15.

5. Соціальні установки стосовно осіб з обмеженими функціональними можливостями як фактор соціалізації інвалідів // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 6. – Т.2. – К., 2011. – С. 46 – 51.