СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Деталі

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ
доктора педагогічних наук, професора,
завідувача кафедри соціально-правового захисту населення
Інституту соціальної роботи та управління
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

КОВЧИНОЇ ІРИНИ МИХАЙЛІВНИ


1. Ковчина І.М. Підготовка соціальних педагогів до соціально-правової роботи. Монографія. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 345 с.
2. Ковчина І.М. Основи соціально-правового захисту особистості: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «соціальний педагог» / за заг. ред. докт. філос. наук, проф. А.О. Ярошенко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 297 с.
3. Ковчина І.М., Черненко М.В., Радчук І.Ю. Актуальні проблеми соціально-правового захисту населення: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціалізації «соціально-правовий захист населення». – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 116 с.

 

Публікації, опубліковані у вітчизняних і зарубіжних виданнях

 

1. І.М. Ковчина. Законодавче забезпечення прав дітей-сиріт – випускників шкіл-інтернатів / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 16: збірник наукових праць / За ред. проф. О.В. Биковської. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 267 с. – С.102-106.
2. І.М. Ковчина. Соціально-правовий захист молодших учнів шкіл-інтернатів / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 20: збірник наукових праць / За ред. В.П. Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 187 с.
3. І.М. Ковчина. Соціально-правовий захист населення як педагогічна проблема і новий науковий напрям (частина 1) / Соціалізація особистості: збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. Том ХХII. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 233 с. – С. 115-126.
4. І.М. Ковчина. Соціально-правовий захист населення як педагогічна проблема і новий науковий напрям (частина 2) / Соціалізація особистості: збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А.Й. Капської. Том ХХIII. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 197 с. – С. 47-56.
5. І.М. Ковчина. Соціально-правовий захист учнів як умова успішного суспільства / Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 54. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 441 с. - С. 398-403
6. І.М. Ковчина. Підготовка студентів до соціально-правового захисту населення як педагогічна проблема / Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-7 листопада 2009 року / За ред. А.І. Конончук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 240 с. – С. 86-88.
7. І.М. Ковчина. Умови соціально-правового навчання учнів в сучасній загальноосвітній школі / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 2: Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 280 с.
8. І.М. Ковчина. Нормативно-правова база забезпечення формування здорового способу життя учнів загальноосвітньої школи / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 10. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - 234 с.
9. І.М. Ковчина. Особливості підготовки студентів до соціально-правового захисту населення в умовах активізації євроінтеграційного процесу / Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, НАУ, 18 лютого 2010 р. – К.: Університет „Україна”, 2010. – 372 с. – С.19-22.
10. І.М. Ковчина. Наукове обґрунтування соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами із попередження злочинності засобами правового навчання / Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / Ред кол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: РІПО, 2010. Випуск 6. – 286 с. – С. 204-208
11. І.М. Ковчина. Підготовка студентів до соціально-правового захисту у напряму забезпечення здорового життя дітей і молоді / Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2011. - № 1. – 350 с. – С.155-160.
12. І.М. Ковчина. Теоретичні засади навчання правоосвіті дітей у притулку / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 23: Збірник наукових праць / за ред. В.П. Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – 390 с. – С. 113-117.
13. І.М. Ковчина. Зарубіжний досвід соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Гуманітарні проблеми вищої освіти: зб. наук. пр. – Харків: ЗНАДУ, 2011. – Вип. 1. – 112 с. – С. 62-73
14. І.М. Ковчина. Формування критичного мислення у старшокласників загальноосвітньої школи / Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України: Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXXXXII (92). – 200 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 112-116
15. І.М. Ковчина. Підготовка соціальних педагогів до соціально-правового забезпечення дітей-інвалідів в Україні / Психологічні засади соціальної роботи з інвалідами [Текст]: матеріали круглого столу (Лютіж, 30 вересня 2010 року). – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 547 с. –С.7-11
16. І.М. Ковчина. Психолого-педагогічна сутність соціально-правового захисту населення / Шості педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. (Хмельницький, 31 берез. 2011 р.)/ Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький: ХГПА, 2011. – 235 с. – С. 23-24
17. І.М. Ковчина. Професія правозахисника: за і проти / Соціально-правовий захист дітей та молоді: практика та обмін досвідом [Текст]: матеріали Міжнародної студентської наукової відео- Інтернет-конференції (Київ, 15 березня 2011 року) /За заг. ред. проф. І.М. Ковчиної. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 56 с. – С. 6-8.
18. И.М. Ковчина. Социально-педагогическое и законодательное обеспечение правовой социализации детей-сирот: международный опит / Актуальные вопросы современного образования: материалы I Международной научной конференции. – Ставрополь: Центр научного знания „Логос”, 2011. – 210 с. – С. 148-152.
19. І.М. Ковчина. Теорія навчання студентів – майбутніх вчителів технологій соціально-правовому захисту учнів / Професійна підготовка студентів – освітня складова суспільного розвитку [Текст]: матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції (дистанційної) (Київ, 5 грудня 2012 року) / За заг. ред. проф. І.М. Ковчиної. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 60 с.
20. І.М. Ковчина. Оновлення теорії і методики технологій навчання правовій освіті студентів у вищому навчальному закладі / Сучасні проблеми підготовки майбутній фахівців в умовах євроінтеграційного процесу [Текст]: матеріали Молодіжної міжнародної науково-практичної конференції (дистанційної) (Київ, 1 квітня 2013 року) / За заг. ред. проф. І.М. Ковчиної. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 52 с. – С.4-9.
21. І.М. Ковчина. Професійна підготовка студентів до соціального захисту населення: проблеми та перспективи / Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2013. - Випуск CIX (109). – 284 с. – (Серія: педагогічні та історичні науки). – С. 93-99.
22. І.М. Ковчина. Технології навчання соціальних педагогів соціально-правовому захисту населення / Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів: збірник наукових праць / За ред. Марії Чепіль та Ришарда Бери. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 348 с. – С. 54-58
23. І.М. Ковчина. Перспективи професійної підготовки до соціально-правового захисту населення [Текст]: матеріали ІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (дистанційної) (Київ, 4 грудня 2013 року) / За заг. ред. проф. І.М. Ковчиної. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 68 с. – С. 3-4.
24. І.М. Ковчина. Технології професійної підготовки студентів педагогічного університету до соціально-правової діяльності під час лекційних занять - рукопис (вийде у грудні 2013 р. Н.Г.)
25. І.М. Ковчина. Соціально-правовий захист маргінальних груп населення як педагогічна проблема – рукопис (вийде у січні 2014 р.)
26. І.М. Ковчина. Особливості підготовки соціальних педагогів до соціально-правового захисту населення: проблеми формування професійного становлення – рукопис (вийде у січні 2014 р.)

   

GTranslate  

Ukrainian Dutch English French Italian Polish Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

3069830
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
479
800
4916
2310470
11213
23112
3069830

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-06-17 21:36:31
   

Хто зараз на сайті?  

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі

   

Статистика  

Відвідувачі
2
Статті
587
Веб-посилання
78
Перегляди статей
1321341
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ